พช.ปลาปาก ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

พช.ปลาปาก ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันนี้ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดสุภาเทพนิมิต หมู่ 6 บ้านฮ่องโจด ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ว่าที่ ร.ต.เอกวัฒนา คงคาน้อย มอบหมายให้นายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ ปลัดอำเภอ นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดสุภาเทพนิมิต หมู่ 6 บ้านฮ่องโจด ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ในการนี้นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นางสาวมณฑิรา ดวงดีแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล) เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานพัฒนาชุมชน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุคมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๖๕
2. การส่งเสริมการทอผ้าลายพระราชทานของขวัญปีใหม่ ปี 2565 “ผ้าลายขิดนารีรัตรราชกัญญา”
3. การบริหารจัดการหนี้ค้่างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชน
5. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 รอบไตรมาส 4
6. การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน อาธิ Click ชุมชน Cdd พกพา และระบบ Big DATA

ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากนำกลุ่มผู้ประกอบการ otop กลุ่มสัมมาชีพผู้ผลิจชุมชน ขนพาเหลดสินค้า อาธิ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี ผ้าถุงย้อมคราม ผ้าฝ้ายทอมือ จากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านฮ่องโจด กลุ่มสานตระกร้าหวาย กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นเมืองตามโครงการในพระราชดำริฯ กลุ่มสัมมาชีพทำขนมโบราญ ผักสวนครัวจากแปลงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาฯลฯ มาร่วมจำหน่ายภายในงาน มียอดจำหน่ายรวมกว่า 4,000 บาท

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 22 times, 1 visits today)