พช.ปลาปาก – ร่วม กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม” ผ่านระบบ Zoom (วันที่ 2)

พช.ปลาปาก – ร่วม กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม” ผ่านระบบ Zoom (วันที่ 2)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้นางสาวมณฑิรา ดวงดีแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวรัตนาพร อ่อนพิมพ์ นางสาวชมภู่ ราศรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นายสมคิด เทพสกุล และนางสาวปิยะนุช เหมหา ครัวเรือนต้นแบบ/ผู้แทน กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ จำนวน 5 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม” ผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy มีระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2564

โดยในวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการอบรม มีกิจกรรมการฝึกปฎิบัติ ดังนี้
– การใช้แผนที่/เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล
– ความรู้เบื้องต้น การแปลตีความ จำแนกข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม (พื้นที่เกษตร/พื้นที่ชุมชน/ถนน/พื้นที่ป่าไม้)
– การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม (Geosocial) และการประยุกต์ใช้ GI-tecnology
– การออกพื้นที่ตามศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยแอพลิเคชั่น Miro
– การกำหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ สร้างแอพพลิเคชั่น ใส่ ตำแหน่งที่ตั้ง สภาพดิน ฟ้า อากาศ และสิ่งที่ต้องการสื่อในเเอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Quantum GIS หรือ QGIS

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
🙂NEW NORMAL พช.ปลาปาก

(Visited 6 times, 1 visits today)