พช.ปลาปาก – ลุย !! ขุดปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนพื้นที่ที่คืน หมู่ 7 ตำบลโคกสูง

พช.ปลาปาก – ลุย !! ขุดปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนพื้นที่ที่คืน หมู่ 7 ตำบลโคกสูง

วันนี้ (20 ต.ค. 2564) เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ บ้านสว่างภูมี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้ นายอัษฎาวุธ มณีชัย และ นางสาวชลันธร กระวานธง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่แปลง  นางสาวปัทยา กระวานธง บ้านสว่างภูมี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก นครพนม กลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทดแทนพื้นที่ทื่คืน ระดับครัวเรือน (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ ตามกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน โดยดำเนินการขุดตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน สัดส่วน 1:3  เพื่อให้มีความเหมาะสมตามหลักภูมิสังคม เนื่องจากมีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย และลักษณะของแปลงเป็นพื้นที่รูป สี่เหลี่ยมพื้นผ้า หน้ากว้าง 40 เมตร ยาว 120 เมตร

ในการนี้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้ติดตามกำกับดูแลการขุดปรับพื้นที่พร้อมทั้งร่วมกำหนดจุด วัดขนาดคลองไส้ไก่ และกำหนดทิศทางการขุดตามแผนผังเพื่อให้เชื่อมไปยังสระลูกที่สอง และมีขนาดความกว้าง ยาว ลึก เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด

โดยในวันนี้เป็นการขุดปรับพื้นที่ วันที่ 3 มีผลการดำเนินงานคือ ผู้รับเหมาดำเนินการขุดคลองไส้ไก่ ขนาดความกว้าง 3.5 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 3.5 เมตร ได้ปริมาตรดินขุด จำนวน 500 คิว พร้อมนำไปปรับเกลี่ยในพื้นที่ และถมพื้นที่โคกให้ตรงตามแผนผัง และแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
🙂NEW NORMAL พช.ปลาปาก🙂

(Visited 9 times, 1 visits today)