พช.ปลาปาก – ลุย !! ขุดปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนพื้นที่ที่คืน หมู่ 3 ตำบลปลาปาก

พช.ปลาปาก – ลุย !! ขุดปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนพื้นที่ที่คืน หมู่ 3 ตำบลปลาปาก

วันนี้ (20 ต.ค. 2564) เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ บ้านปลาปากน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้ นายศุภกร ดวงขำทวีสุข และ นางสาวชลดา เเสนนาวา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่แปลง นางสุจิน ชัยงาม บ้านปลาปากน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทดแทนพื้นที่คืน ระดับครัวเรือน (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ ตามกิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน โดยดำเนินการขุดตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน สัดส่วน 1 : 2 เพื่อให้มีความเหมาะสมตามหลักภูมิสังคม เนื่องจากมีสภาพดินเป็น ร่วนปนทราย และลักษณะของแปลงเป็นพื้นที่รูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้าง 38 เมตร ยาว 140 เมตร

ในการนี้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้ดำเนินการ ปักหลัก กำหนดจุดตามแผนผัง วัดขนาดสระ และคำนวณปริมาณดินขุดให้ได้  1600 คิว และให้มีความลึก ขนาด 6 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับจ้าง และติดตามกำกับดูแลการขุดปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน

โดยในวันนี้เป็นการขุดปรับพื้นที่ วันที่ 1 มีผลการดำเนินงาน คือ ผู้รับจ้างดำเนินการขุดสระลูกที่ 1 ตะพักที่ 1 ได้ขนาด 1.5 เมตร ได้ปริมาตรดินขุด 600 คิว นำไปปรับเกลี่ยเป็นพื้นที่โคกให้ได้ตามสัดส่วนของแบบมาตรฐาน ปัณหาและอุปสรรควันนี้ คือ มีปริมาณน้ำขังในพื้นที่แปลงเนื่องจากฝนติดต่อกันหลายวัน ทำให้การวางแปลนค่อนข้างล้าช้า
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
🙂NEW NORMAL พช.ปลาปาก🙂

(Visited 10 times, 1 visits today)