พช.ปลาปาก – มอบ “ตะกร้ากำลังใจ” ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (นครพนมสร้างสังคม อุดมสข) ปี 2564

พช.ปลาปาก – ลงพื้นที่มอบ “ตะกร้ากำลังใจ” ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (นครพนมสร้างสังคม อุดมสข) ปี 2564

วันนี้ (20 ต.ค. 2564) เวลา 09.30 น. ณ บ้านกุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้ นายวัฒนา คงอยู่  กำนันตำบลหนองฮี พร้อมด้วยนายลักษ์ชัย  นวลงาม ผู้ใหญ่บ้านกรุงใหม่ หมู่ 1 0 ตำบลหนองฮี ลงพื้นที่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (นครพนมสร้างสังคม อุดมสข) ปี 2564  เป็นผู้แทนมอบ “ตะกร้ากำลังใจ” ประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน แก่ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (นครพนมสร้างสังคม อุดมสข) ปี 2564 ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองฮี จำนวน 1 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนนายศิริพงษ์ ด้วงคำ บ้านเลขที่ 18 หมู่ 10 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สภาพความเป็นอยู่ อาศัยอยู่ลำพัง  สภาพบ้านไม่มั่นคงปลอดภัย ไม่มีประตู/หน้าต่าง ผนังบ้าน สร้างอยู่ในที่ดินของญาติ ไม่มีอาชีพรายได้เนื่องจากป่วยเป็นจิตเภท อาศัยอาหารจากญาติ

ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประสานงานส่งข้อมูลของครัวเรือนฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือนต่อไป

พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ขอขอบคุณ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปลาปาก และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปลาปาก ที่สนับสนุนเงินบริจาคให้กับ กองทุน พช. เพื่อชุมชน อำเภอปลาปาก สำหรับเป็นงบประมาณในการจัดทำ “ตะกร้ากำลังใจ” ให้กับครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในพิ้นที่ ครัวเรือนละ 500 บาท

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
🙂NEW NORMAL พช.ปลาปาก

(Visited 7 times, 1 visits today)