พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามโครงการ “โคก หนอง นา” รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนที่สละสิทธิ์ ตำบลหนองเทาใหญ่

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามโครงการ “โคก หนอง นา” รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนที่สละสิทธิ์ ตำบลหนองเทาใหญ่

วันนี้ (23 ก.ย. 2564) เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ บ้านหนองเทาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้ นายปัญญา ใจร้าย และ นางสาววรรณ เชื้อมอญยาว นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลหนองเทาใหญ่ ลงพื้นที่แปลงนางบุญนิสา พ่อตาแสง บ้านหนองเทาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก นครพนม กลุ่มเป้าหมายโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทดแทนพื้นที่ทื่คืน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกข้อมูลครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบฯ สำรวจแปลงที่ดิน และบันทึกภาพถ่ายแปลงก่อนเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งร่วมกับเจ้าของพื้นที่ออกแบบแปลนการขับปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ เจ้าของแปลงมีความประสงค์ใช้รูปแบบมาตรฐาน สัดส่วน 1 : 3 โดยออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ในแปลงให้มีความเหมาะสมตามภูมิสังคม และลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการขุดปรับพื้นที่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 ต่อไป

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
🙂NEW NORMAL พช.ปลาปาก🙂

(Visited 9 times, 1 visits today)