พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามโครงการ “โคก หนอง นา” รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนที่สละสิทธิ์ ตำบลโคกสูง

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามโครงการ “โคก หนอง นา” รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนที่สละสิทธิ์ ตำบลโคกสูง

วันนี้ (21 ก.ย. 2564) เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้ นายอัษฎาวุธ มณีชัย และ นางสาวชลันธร กระวานธง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลโคกสูง ลงพื้นที่แปลงนายสมคิด เทพสกุล บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก นครพนม กลุ่มเป้าหมายโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทดแทนพื้นที่ทื่คืน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกข้อมูลครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบฯ สำรวจแปลงที่ดิน และบันทึกภาพถ่ายแปลงก่อนเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งร่วมกับเจ้าของพื้นที่ออกแบบแปลนการขับปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ เจ้าของแปลงมีความประสงค์ใช้รูปแบบมาตรฐาน สัดส่วน 2 : 3 โดยออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ในแปลงให้มีความเหมาะสมตามภูมิสังคม และลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการขุดปรับพื้นที่ภายในเดือน ตุลาคม 2564 ต่อไป

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
🙂NEW NORMAL พช.ปลาปาก🙂

(Visited 4 times, 1 visits today)