📣 พช.ปลาปาก – ลงพื้นที่มอบ “ตะกร้ากำลังใจ” ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (นครพนมสร้างสังคม อุดมสข) ปี 2564

พช.ปลาปาก – ลงพื้นที่มอบ “ตะกร้ากำลังใจ” ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (นครพนมสร้างสังคม อุดมสข) ปี 2564

วันนี้ (20 ก.ย. 2564) เวลา 08.30 น. ณ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 /บ้านถาวร หมู่ 6  ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้นางสาววิมลรัตน์ เมตตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวรัตติภรณ์  ทุมเที่่ยง อาสาพัฒนา ลงพื้นที่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (นครพนมสร้างสังคม อุดมสข) ปี 2564  ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำ อช. และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล เพื่อมอบ “ตะกร้ากำลังใจ” ประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ทั้งหมด 3 ครัวเรือน ได้แก่

  1. ครัวเรือนนายธันวา การไสย์ อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 3 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สภาพความเป็นอยู่ อาศัยอยู่ลำพัง  สภาพบ้านไม่มั่นคงปลอดภัย มีเพียงสังกะสีและผ้าใบเก่าๆ เป็นผนังบ้าน  สร้างอยู่ในที่ดินของญาติ มีรายได้จากการรับจ้างทั่วไป ประมาณเดือนละ 2,000 บาท
  2. ครัวเรือนนางกุด  ธ.น.แนน อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 3 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  สภาพความเป็นอยู่ อาศัยตามลำพัง สภาพบ้านเป็นบ้านไม้เก่าทรุดโทรม มี่รายได้จากเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 1,300 บาท
  3. ครัวเรือนนายนายวิชัย แก่นจันทร์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 93  หมู่ที่ 6 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ขาซ้ายเคลื่อนไหวไม่สะดวก แต่ยังช่วยเหลือตนเองได้ สภาพความเป็นอยู่ อาศัยตามอยู่กับบุตรชายที่ป่วยเป็นจิตเภทจากการใช้สารเสพติด  สภาพบ้านเป็นบ้านไม้เก่าทรุดโทรม มี่รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 1,900 บาท

ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้สอบถามปัญหาและความต้องการของครัวเรือน เพื่อนำไปประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจครัวเรือน ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส CORONA -COVID 19 นี้ โดยมอบนโยบายการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มาปรับใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ขอขอบคุณ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปลาปาก และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปลาปาก ที่สนับสนุนเงินบริจาคให้กับ กองทุน พช. เพื่อชุมชน อำเภอปลาปาก สำหรับเป็นงบประมาณในการจัดทำ “ตะกร้ากำลังใจ” ให้กับครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในพิ้นที่ต่อไป

🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
🙂NEW NORMAL พช.ปลาปาก

(Visited 6 times, 1 visits today)