📣 “พช.ปลาปาก – ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลาปาก ครั้งที่ 3/2564”

📣 “พช.ปลาปาก – ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลาปาก  ครั้งที่ 3/2564”

วันนี้ (29  ก.ค. 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอปลาปาก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ว่าที่ ร.ต.เอกวัฒนา คงคาน้อย นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลาปาก ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกกองทุนฯ จากการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ได้รับสิทธิ และยื่นความประสงค์ขอพักชำระหนี้/ปรับโครงสร้าง  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ที่มีหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือหนี้ค้างชำระ

ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใตการควบคุมดูแลโดยสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลาปาก มีลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การพักชำระหนี้ จำนวน 30 กลุ่ม และมีลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 16 กลุ่ม

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่สมาชิกทั้ง 46 กลุ่ม และลงพื้นที่ให้บริการกลุ่มสตรีที่แสดงความประสงค์พักชำระหนี้/ปรับโครงสร้าง ดังนี้

> พักชำระหนี้ประสงค์ 24 กลุ่ม ไม่ประสงค์เนื่องจากมีศักยภาพชำระตามกำหนดเดิม 6 กลุ่ม

>ปรับโครงสร้างหนี้ 11 กลุ่ม ไม่ประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้ 5 กลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มยินยอมชำระหนี้ที่คงค้างทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ เต็มจำนวน ภายในปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงาน ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบโครงการที่ยื่นเสนอขอใช้สิทธิพักชำระหนี้/ปรับโครงสร้าง ทั้ง 35 โครงการ และจะดำเนินการส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
🙂NEW NORMAL พช.ปลาปาก 🙂

(Visited 9 times, 1 visits today)