พช.ปลาปาก – จัดกิจกรรม ปลาปากแดนสวรรค์ ลงแรงแข็งขัน สร้างสรรค์ “เอามื้อสามัคคี” วิถีบ้านเฮา บ้านหนองบัวคำ หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ

พช.ปลาปาก – จัดกิจกรรม ปลาปากแดนสวรรค์ ลงแรงแข็งขัน สร้างสรรค์ “เอามื้อสามัคคี” วิถีบ้านเฮา บ้านหนองบัวคำ หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ

วันนี้ (23 ก.ค. 2564) เวลา 08.00 น. ณ บ้านหนองบังคำ หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จัดกิจกรรม ปลาปากแดนสวรรค์ ลงแรงแข็งขัน สร้างสรรค์ “เอามื้อสามัคคี” วิถีบ้านเฮา ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” แห่งที่ 7 ของอำเภอปลาปาก ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯ พื้นที่ 3 ไร่ รายนายทองมี ด้วงขาว บ้านหนองบัวคำ หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งดำเนินการขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช. แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 1 : 3

ในการนี้ นายธวัช ภักดี พัฒนาการเอาอำเภอปลาปาก ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อผนึกกำลัง สร้างเครือข่าย พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ โคกหนองนา พช. ให้สามารถเป็นแหล่งอาหาร และสถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้กับประชาชน ให้สามารถน้อมนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยในวันนี้ ทีม “เอามื้อสามัคคี” ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ นางสมรรัตน์ วารี กำนันตำบลนามะเขือ นายหลาย สุขมอญ ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวคำ หมู่ 11 นายทองมี ด้วงขาว ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวคำ หมู่ 8 (เจ้าของแปลง) นายทวีศักดิ์ ตรงประสิทธิ์ และนางเพียงใจ นาบุญ ผู้นำอช. ตำบลนามะเขือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เครือข่ายโคกหนองนาอำเภอปลาปาก โดยดำเนินกิจกรรมลงแปลงปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามดังต่อไปนี้

– กิจกรรมปล่อยปลาตะเพียน 2,000 ตัว
– กิจกรรมปลูกป่าสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วย ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และไม้ผลและไม่กินได้ 13 ชนิด จำนวน 95 ต้น ดังนี้
1. ลำไย จำนวน 5 ต้น
2. เงา จำนวน 5 ต้น
3. ลิ้นจี่จักรพรรดิ จำนวน 5 ต้น
4. ขนุนแดง จำนวน 5 ต้น
5. มะม่วงเขียวเสวย จำนวน 5 ต้น
6. มะขามยักษ์ จำนวน 5 ต้น
7. มะขามหวาน จำนวน 5 ต้น
8. ผักหวาน จำนวน 35 ต้น
9. ไผ่กิมซุง จำนวน 5 ต้น
10. ละมุดเลียบ จำนวน 5 ต้น
11. มะพร้าวลูก จำนวน 5 ต้น
12. กระท้อน จำนวน 5 ต้น
13. มะไฟ จำนวน 5 ต้น
– กิจกรรมหม่ดินให้ดินเลี้ยงพืช ใส่ปุ๋ยแห้งชามน้ำชามตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
– กิจกรรมทำแซนวิชอาหารปลาเพื่อให้ปลาได้มีแหล่ง และมีที่อยู่อาศัยในแหล่งน้ำเหมือนแหล่งน้ำธรรมชาติ

หลังจากนั้น ได้ดำเนินกิจกรรมล้อมวงเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าของแปลงเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการ โคก หนองนา พช. กับกรมการพัฒนาชุมชน และร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยง ณ บ้านพักเจ้าของแปลง

@อำเภอปลาปาก : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
NEW NORMAL พช.ปลาปาก

(Visited 8 times, 1 visits today)