📣 พช.ปลาปาก – ขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกกองทุนฯ จากการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19 บ้านมหาชัย หมู่ 2 ตำบลมหาชัย

📣 พช.ปลาปาก – ขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกกองทุนฯ จากการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19 บ้านมหาชัย หมู่ 2 ตำบลมหาชัย

⏰ วันนี้ (21 ก.ค. 2564) เวลา 13.30 น.  ณ บ้านมหาชัย หมู่ 2 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

🌟 นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้นางสาวมณฑิรา  ดวงดีแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล ให้บริการกลุ่มสตรีที่มีความประสงค์ใช้สิทธิพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ที่มีหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือหนี้ค้างชำระ หากลูกหนี้รายใดประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามประกาศนี้ ให้ยื่นเรื่อง ณ สำนักงานเลขานุการ อกส.อ.ปลาปาก (สพอ.ปลาปาก) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ( 23 มิ.ย. – 22 ก.ค. 2564)

🌈 มีแนวทางที่สำคัญจำแนกตามกลุ่มสมาชิกลูกหนี้ ดังนี้
🎯1) สมาชิกลูกหนี้รายเดิมที่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จะขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ต่อไปอีก 12 เดือน
🎯2) สมาชิกลูกหนี้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้วงตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕’๖๔ จะพิจารณาดำเนินการพักชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ (ถ้ามี) ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้จนกว่าจะครบระยะเวลาการพักชำระหนี้ โดยจำแนกลูกหนี้ ดังนี้
➡️กรณีลูกหนี้ไม่มีหนี้ค้างชำระ/ไม่ผิดนัดชำระ ให้มาแสดงตนและจัดทำข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน
➡️กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระ ต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อกำหนดงวดชำระเป็นรายเดือน ไม่เกิน 24 งวด ลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลืออัตราร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะ 3 เดือนแรก และหากลูกหนี้มีวินัยทางการเงินชำระหนี้ตรงตามที่กำหนด ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี

🙋‍♀️โดยในวันนี้มีกลุ่มสตรีบ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 ซึ่งกู้เงินกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน และได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งความประสงค์ขอรับบริการใช้สิทธิตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ ณ ที่ทำการกลุ่ม จำนวน 1 กลุ่ม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสตรี เพื่อลดความแออัด ณ ศูนย์ราชการอำเภอ และลดอัตราการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
🙂NEW NORMAL พช.ปลาปาก

(Visited 5 times, 1 visits today)