📣 พช.ปลาปาก – ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน ที่ร่วมจำหน่ายสินค้าในโครงการ “เปลี่ยชุมชนเป็นห้องประชุม”

📣 พช.ปลาปาก – ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน ที่ร่วมจำหน่ายสินค้าในโครงการ “เปลี่ยชุมชนเป็นห้องประชุม”

⏰ วันนี้ (14​ มิ.ย. 2564) เวลา 14.30 น. ณ บริเวณหน้าวัดท่าสะอาด หมู่ที่ 1  ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

🌟 นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้ นางสาววิมลรัตน์  เมตตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร  ตะวะนะ เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ร่วมจำหน่ายสินค้าในโครงการ “เปลี่ยชุมชนเป็นห้องประชุม” ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมจัดการประชุมประจำเดือนในพื้นที่ราชพัสดุ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชน เข้ามาวางจำหน่ายสินค้าในวันประชุม เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ราชพัสดุในการประโยชน์แก่ทางราชการ และกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ไห้มีช่องทางการตลาดและยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น

🌈 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ประการกลุ่มผู้ผลิตชุมชน/ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองปลาค้อเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลกุตาไก้ จำหน่าย ผักปลอดสารพิษ
  2. กลุ่มสัมมาชีพบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง จำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร
  3. กลุ่มสัมมาชีพบ้านวังยาง หมู่ที่ 10 ตำบลปลาปาก จำหน่าย เห็ดบด ปลาสด

💞 โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ให้การสนับสนุน และอุดหนุนสินค้าที่ผู้ผลิตชุมชนนำมาจำหน่ายในวันนี้ด้วย

🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
🙂NEW NORMAL พช.ปลาปาก

(Visited 8 times, 1 visits today)