📣 พช.ปลาปาก – จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน การจัดทำสรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ไตรมาส 3/2564″

📣 พช.ปลาปาก – จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน การจัดทำสรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ไตรมาส 3/2564″

⏰ วันนี้ (14 มิ.ย. 2564) เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

🌟 นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้ นางสาววิมลรัตน์ เมตตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และแจ้งร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินโครงการในการขับเคลื่อนงาน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  ในไตรมาสที่ 3 – 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🌈ในการนี้ ได้มอบหมายภารกิจงานตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ขจัดความเหลื่อมล้ำ คือติดตามสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 (นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข) ซึ่งอำเภอปลาปากมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 35 ราย ดังนี้

  1. ตำบลกุตาไก้    จำนวน   3  ราย
  2. ตำบลโคกสว่าง จำนวน  8 ราย
  3. ตำบลโคกสูง    จำนวน  8 ราย
  4. ตำบลนามะเขือ จำนวน 3 ราย
  5. ตำบลปลาปาก  จำนวน 2 ราย
  6. ตำบลมหาชัย    จำนวน 3 ราย
  7. ตำบลหนองเทาใหญ่ จำนวน 3 ราย
  8. ตำบลหนองฮี   จำนวน 5 ราย

🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
🙂NEW NORMAL พช.ปลาปาก 🙂

(Visited 13 times, 1 visits today)