📣 “พช.ปลาปาก – ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่มาตรฐาน Smart Saving Group กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังยาง”

📣 “พช.ปลาปาก – ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่มาตรฐาน Smart Saving Group กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังยาง”

⏰ วันนี้ (11 มิ.ย. 2564) เวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังยาง หมู่ที่ 10 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

✍️ นายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้นางสาวมณฑิรา  ดวงดีแก้ว  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน พร้อมด้วยนางสาวการะเกด เลี่ยมยองใย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวรัตติภรณ์  ทุมเที่ยง เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา ลงพื้นที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังยาง หมู่ที่ 10 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่มาตรฐาน Smart Saving Group โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังยาง จำนวน 15 คน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

  1. ชี้แจงทำความเข้าใจการยกระดับมาตรฐานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับ Smart Saving Group (SSG)
  2. ประเมินเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ SMART Saving Group 5 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
  3. สรุปและวิเคราะผลการประเมินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ SMART Saving Group

🌈 ซึ่่งผลการประเมินในวันนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังยาง มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์จำนวน 10 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 13 ตัวชี้วัด

😊 ในการนี้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนได้เสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มให้สามารถยกระดับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็น  Smart Saving Group (SSG) ได้ พร้อมทั้งมอบวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีมาตรฐาน และมีกฏระเบียบ หลักเกณฑ์การดำเนินงานเป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดต่อไป

🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ ณ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
🙂NEW NORMAL พช.ปลาปาก 🙂

(Visited 17 times, 1 visits today)