ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

เข้าชม 21 ครั้ง

@ปลาปากแดนสวรรค์@
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.>>>นายปรีชาพงศ์ ทองมี
นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และมอบหมายภารกิจในการดำเนินการด้านต่างๆ ในการนี้ นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการดังกล่าว
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565#
😁Change for Good😁

(Visited 21 times, 1 visits today)