วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก เข้าร่วมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชนสำคัญต่างๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม๒๕๖๒ ณ ประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. >>> นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
ในการนี้ นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก เข้าร่วมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชนสำคัญต่างๆเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับทราบต่อไป ณ ประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 9 times, 1 visits today)