วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก รับการตรวจราชการ คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จากท่านวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครพนม

เข้าชม 57 ครั้ง

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. >>>นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และพบปะผู้นำองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในการนี้นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก รับการตรวจราชการ พร้อมทั้งรายงานผล ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครพนม

(Visited 57 times, 1 visits today)