วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ >>>น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลาปากเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและองค์กรสตรี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมหนองบึก ๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒  >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมาย น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลาปากเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและองค์กรสตรี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม พร้อมรับทราบแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมหนองบึก ๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม

(Visited 44 times, 1 visits today)