๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ร่วมตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกแก่ทีมตรวจสอบโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในการส่งเสริมการเลี้ยงกบ ณ บ้านปลาปากน้อย หมู่ที่ ๓ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๘  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. >>> นายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยน.ส.วิมลรัตน์ เมตตา นว.พช.ชำนาญการ ร่วมตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกแก่ทีมตรวจสอบโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา  กิจกรรม : ประชาสนุกสุขใจด้วยศาสตร์พระราชา ในการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ด้านการประมง) ส่งเสริมการเลี้ยงกบ ณ บ้านปลาปากน้อย  หมู่ที่ ๓  ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 25 times, 1 visits today)