๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.) ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>>นายธวัช  ภักดี  พัฒนาการอำเภอปลาปาก ร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.) อำเภอปลาปาก  เพื่อกำหนดแนวทางในการสรุปประเมินผลการดำเนินงานของปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอปลาปาก   จังหวัดนครพนม

(Visited 26 times, 1 visits today)