างสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชนในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายปรีชาพงศ์  ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยนายธวัช  ภักดี  พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนและปฏิบัติภารกิจงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่บรรลุวัตถุประสงค์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 49 times, 1 visits today)