๒๖พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๒๖พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  โดยนายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ,รัฐวิสาหกิจ,ตำรวจ-ทหาร ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอปลาปาก ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดธาตุมหาชัย และถนนเส้นหลักสายมหาชัย-ปลาปาก และเส้นรองรอบๆ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย  ในการนี้นายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้นางสาวอังศุมารินทร์  ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ณ วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 17 times, 1 visits today)