สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก

จังหวัดนครพนม

นายธวัช ภักดี

พัฒนาการอำเภอปลาปาก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน