ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธวัช ภักดี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปลาปาก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน