หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0409.2/4982 ลว 17 ก.ย. 63 เรื่อง การขออนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลของกรมป่าไม้ หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0409.2/4982 ลว 17 ก.ย. 63 เรื่อง การขออนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลของกรมป่าไม้

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0401.4/ว 2407 ลว. 27 ต.ค. 63 เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์ในภารกิจหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564