โครงการกระบี่ตามรอยศาสตร์พระราชากิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “วิถีกระบี่ วิถีพอเพียง” กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมปฏิบัติการระดับอำเภอเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง