โครงสร้างบุคคลากร

นางพรธฤดี ไชยปรปักษ์

พัฒนาการอำเภอปลายพระยา

นางอังคณา โชติพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางพิมพกาญจน์ พลประสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวทรายนลิน พรหมรักษา

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 391 times, 1 visits today)