“กระบี่เดินหน้า พัฒนาคนอย่างยั่งยืน”

เข้าชม 4 ครั้ง

🔶วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
🌈นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางชณิสา หาญภักดีปฏิมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นายวินัย ดินแดง นายอำเภอปลายพระยา นางสาวทิพวัลย์ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยอำเภอปลายพระยา ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง พื้นที่อำเภอปลายพระยา จำนวน 10 ราย ดังนี้
1. น.ส.อโนชา สุขคง
2. นางสุดใจ บุญมาก
3. นางนวล นิลนาค
4. นายสุรินทร์ กิ้มเส้ง
5. นางโสภา พลายเพ็ชร
6. นายปัญยม วงค์เดช
7. นายวิรัตน์ สกุลแก้ว
8. นางสุพิณ เทพณรงค์
9. นายเสถียร เกื้อผล
10. นางเฉลิม เกลี้ยงเกลา เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อน สภาพความเป็นอยู่ รายได้ สุขภาพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือที่ยั่งยืน โดยในเบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็น (35 mm camera) ภาพ:ข่าว / สพอ.ปลายพระยา จ.กระบี่

(Visited 4 times, 1 visits today)