ดประชุมฝึกอบรมขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน รองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่(OnePlan)

เข้าชม 9 ครั้ง

@อำเภอปลายพระยา จัดประชุมฝึกอบรมขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน รองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่(OnePlan)
วันที่ 17 ธันวาคม 2564
นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม)
ในการนี้ นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภอปลายพระยา
โดยการประชุมอบรม มีนายวินัยดินแดง นายอำเภอปลายพระยา นางพรธฤดี ไชยปรปักษ์ พัฒนาการอำเภอปลายพระยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่อำเภอปลายพระยา ให้การต้อนรับและร่วมดำเนินงานกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ของอำเภอปลายพระยา ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มาจากผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา รับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาของชุมชน รับความรู้เกี่ยวกับ การบูรณาการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาพื้นที่ด้วยระบบ ONE PLAN การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของอำเภอ พร้อมกับกำหนดแผนงานโครงการฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอปลายพระยาด้วยดีต่อไป
ภาพ/ข่าว สพอ.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
@ #กระบี่มั่นคง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#OnePlan
#กระทรวงมหาดไทย

(Visited 9 times, 1 visits today)