นายอภินันท์ เกิดสุข

พัฒนาการอำเภอแปลงยาวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแปลงยาว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

บริการของเรา