ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิทยา กิจประไพอำพล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแปลงยาว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน