ข่าวประชาสัมพันธ์

นางธัญสินี แก้วศิริ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภูเวียง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนงานและการทำงาน