โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

⛳️🏆 ..ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี.. 🏆⛳️

————————
📆 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 📆
⏰เวลา 09.00 น.

📌ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุมธณฑล จังหวัดนครปฐม

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล  ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ทักษะและทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน องค์กรสตรี จำนวน 15 คน ร่วมโครงการฯ
📸🎤 ทีมข่าว พัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล

✨🌿 Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 🌿✨

(Visited 11 times, 1 visits today)