ศูนย์เรียนรู้ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

ที่นี่พุทธมณฑล

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

(Visited 12 times, 1 visits today)