โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

“พจ.นฐ.ลงพื้นที่ติดตาม โคก หนอง นา โมเดล”

16 ส.ค.2564

👩🏼นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
➡️แปลงนายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธ์ ม.1 ต.คลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ 3 ไร่

🔶โดยมีนางนางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน พัฒนาการอำเภอพุทธมณฑล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล พร้อมทีมงานและนายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธ์ ครัวเรือนต้นแบบ รายงานข้อมูลความก้าวหน้าให้พัฒนาการจังหวัดทราบ..

✨🌿 Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 22 times, 1 visits today)