นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน พัฒนาการอำเภอพุทธมณฑลสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชน และสินค้าที่ระลึกประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน (Quadrant D)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชน และสินค้าที่ระลึกประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน (Quadrant D)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐

ดาวน์โหลด