สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม

นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน พัฒนาการอำเภอพุทธมณฑลสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน