สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

นายสรรณ์ญา กระสังข์

พัฒนาการอำเภอภูสิงห์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง