“ภูซางขับเคลื่อนภารกิจพิชิตความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายคเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือนพฤษาคม

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายคเณศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ทีมพี่เลี้ยง ศจพ.อ.ตำบลภูซาง ลงพื้นมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า(พัดลม) ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอภูซาง (ศจพ.อ.)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. นายคเณศ คำนนท์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ภูซาง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอภูซาง(ศจพ.อ.)

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายคเณศ คำนนท์ นายอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายคเ [...]
อ่านเพิ่มเติม