วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พันธกิจ

พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 คลิกรายละเอียด

(Visited 120 times, 2 visits today)