ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

📢@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting🍒
📝วันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิด (D-HOPE) และแนวทางการดำเนินโครงการฯแก่ผู้แทนชุมชน 100 ชุมชน
✍️ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวอรพรรณ ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนบ้านสถาน 2 หมู่ที่ 1 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้
🌾ณ. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา📌📌
(Visited 1 times, 1 visits today)