ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564

📢@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564
📝วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564
➡️ เพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 4 ราย
✍️ ในการนี้ นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ พัฒนาการอำเภอภูซาง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ (ประชุมสัญจร)
🌾 ณ. ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา📌📌
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#Change for Good
สพอ.ภูซาง จังหวัดพะเยา :รายงาน📸
(Visited 5 times, 1 visits today)