ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📣📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
━━━━━━━━━━━━━━
➡️วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น.
นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ พัฒนาการอำเภอภูซาง มอบหมายให้ นางสาวมันทนา เสาร์หิน นักวิชาการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการหนี้ แนวทางการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน
🏡ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง ที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
━━━━━━━━━━━━━━
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#Change for good
#โคก หนอง นา
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.
สพอ.ภูซาง_จังหวัดพะเยา_รายงาน📸
(Visited 1 times, 1 visits today)