ประชาสัมพันธ์ “วันดินโลก” 5 ธันวาคม 2564

📢@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง
🌾5 ธันวาคม ของทุกปี “วันดินโลก”🌾
📝 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินในประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน🌾
✍️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนจิตอาสา ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2564 อาทิ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน🌾

🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#โคก หนอง นา
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.
#ภูซางประตูสู่หลวงพระบาง
สพอ.ภูซาง จังหวัดพะเยา :รายงาน📸

(Visited 60 times, 1 visits today)