ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือนธันวาคม 2564

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือนธันวาคม 2564📣
☀️วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้งร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุม
☀️ในการนี้ นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ พัฒนาการอำเภอภูซาง ได้เข้าร่วมการประชุม โดยได้มีการแจ้งและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานพัฒนาชุมชน ได้แก่ การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) และการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา
🏘ณ ห้องประชุมชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
━━━━━━━━━━━━━━
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#Change for good
#โคก หนอง นา
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.
สพอ.ภูซาง_จังหวัดพะเยา_รายงาน📸
(Visited 2 times, 1 visits today)