ร่วมการติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้านการบริหารจัดการหนี้ประจำปี 2564👩💁♀

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 >>นางอาภัสรา  ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา>>มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวอรพรรณ ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวณัฐธิดา ศิริบริรักษ์ นิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอภูซาง “ด้านการบริหารจัดการหนี้” 👩‍💻👩‍💻 >>โดยติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการของกลุ่มสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้  พร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกลูกหนี้ที่ผิดนัดและค้างชำระ เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

▶ในการนี้ นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ พัฒนาการอำเภอภูซาง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง ,คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอภูซาง และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ร่วมติดตามฯ และให้คำแนะนำแก่กลุ่มสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

🎬สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา🎬

(Visited 3 times, 1 visits today)