จัดประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับอำเภอ ประจำปี 2564

📣@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง จัดประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับอำเภอ ประจำปี 2564📣
     📝วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายคเณศ คำนนท์ เป็นประธานในประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับอำเภอ ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
    ✍️ในการนี้นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ พัฒนาการอำเภอภูซาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ. ห้องประชุม 2 ที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา📌📌
(Visited 7 times, 1 visits today)