สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา

นางสาว รุ่งนภา ชูเตชะ

พัฒนาการอำเภอภูซาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน