สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล