โครงสร้างบุคคลากร

นายมนัส สมณะ พัฒนาการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

นายมนัส สมณะ

พัฒนาการอำเภอภูเรือ

นายสุขสันต์ มงคล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวีระ สุพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอิทธิศักดิ์  บุญผ่องศรี

นายอิทธิศักดิ์ บุญผ่องศรี

อาสาพัฒนา (อสพ.)

นางสาวอัญชุลี  ขวัญอ่อน

นางสาวเขมมิกา สุคงเจริญ

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอภูเรือ

(Visited 716 times, 1 visits today)