ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาจากประวัติกล่าวว่า คำว่า ภูเรือ ตั้งชื่อตามภูเขาชื่อเดิมเรียกว่า “ ภูทุ่ง “ หากมองจากอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จะมีลักษณะเหมือนเรือแล่นอยู่ในมหาสมุทร จึงเรียกว่า “ภูเรือ” แต่อีกนัยหนึ่งเล่ากันว่า สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีเครื่องบิน มาตกที่บริเวณภูทุ่งจึงได้เรียกกันว่า “ ภูเรือ ” ก่อนที่จะเป็นอำเภอภูเรือ เดิมเป็นพื้นที่เขตการปกครองของสามอำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย อำเภอด่านซ้าย อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เมื่อ พ.ศ. 2511 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า เขตการปกครองของอำเภอเมืองเลย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีพื้นที่กว้างขวางมากซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปกครอง ดูแลทุกข์สุขของราษฎรได้ทั่วถึงจึงได้แยกตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเลย ตำบลหนองบัว ตำบลร่องจิก ตำบลปลาบ่า อำเภอด่านซ้ายรวม 4 ตำบล เข้าเป็นเขตการปกครองเดียวกัน โดยประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอภูเรือ ขึ้นกับเขตการปกครองของอำเภอด่านซ้าย เมื่อ พ.ศ. 2511 และได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2517ปัจจุบันอำเภอภูเรือ แบ่งเขตการปกครองท้องที่เป็น 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน คำขวัญประจำอำเภอ “ เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ” ต้นไม้ประจำอำเภอคือ ต้นสน

การแบ่งเขตการปกครองอำเภอภูเรือแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน ดังนี้

1.ตำบลหนองบัว  มี   8   หมุ่บ้าน

2.ตำบลท่าศาลา  มี   7  หมุ่บ้าน

3.ตำบลร่องจิก  มี   10   หมุ่บ้าน

4.ตำบลปลาบ่า มี   7  หมุ่บ้าน

5.ตำบลลาดค่าง มี   6   หมุ่บ้าน

6.ตำบลสานตม  มี   9   หมุ่บ้าน

ท้องที่อำเภอภูเรือประกอบด้วย

 1.เทศบาลตำบลภูเรือ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัว

2.เทศบาลตำบลร่องจิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่องจิกทั้งตำบล

3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลภูเรือ)

4.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าศาลาทั้งตำบล

5.องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลาบ่าทั้งตำบล

6.องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดค่างทั้งตำบล

7.องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสานตมทั้งตำบล

(Visited 4,577 times, 1 visits today)