ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปริญญา ขจรไพร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภูเรือ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล