นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานโครงการคัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นและกิจกรรมหมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2560 ที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน